Privacy statement

Privacy statement GLNP

GLNP  weet dat het voor u belangrijk is om te weten hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. We onderkennen het belang van de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe GLNP BV uw persoonsgegevens verzamelt en beheert. De verklaring bevat informatie over welke gegevens we verzamelen, hoe we die gebruiken, waarom we die nodig hebben en welke voordelen die voor u kunnen opleveren. Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt via info@glnp.nl, of als u een verzoek wilt indienen dat betrekking heeft op uw rechten als betrokkene.

Uitgangspunten en onze commitment

Bij GLNP zetten we ons in voor de bescherming van uw recht op privacy. We streven ernaar persoonsgegevens in ons bezit te beschermen, uw persoonsgegevens op een verantwoorde wijze te beheren en transparant te zijn in onze praktijken. Uw vertrouwen is ons heel wat waard. Daarom staan de volgende uitgangspunten bij ons centraal:

 • U bent niet verplicht om persoonsgegevens waar wij om vragen, te verstrekken. Als u er echter voor kiest ze niet aan ons door te geven, kunnen we bepaalde diensten of producten mogelijk niet aan u leveren;
 • We verzamelen en verwerken uw gegevens enkel voor de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden of voor specifieke doeleinden die we met u delen en/of waar u toestemming voor hebt gegeven;
 • We streven ernaar de hoeveelheid persoonsgegevens die we verzamelen, verwerken en gebruiken zoveel mogelijk te beperken;
 • Bij het verzamelen van uw persoonsgegevens streven we ernaar die zojuist en actueel mogelijk te houden;
 • Indien door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor welk doeleinde dan ook en we niet wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, zullen we ons uiterste best doen om ze te wissen of te vernietigen of ervoor te zorgen dat ze niet langer tot welke persoon dan ook herleidbaar zijn.
 • Uw persoonsgegevens zullen niet op andere wijze dan beschreven in deze privacyverklaring worden gedeeld, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

De persoonsgegevens die we verzamelen lopen uiteen al naargelang het doeleinde van de verzameling en het product dat, of de dienst die, we aan u leveren. In algemene zin kunnen we de volgende soorten persoonsgegevens rechtstreeks bij u verzamelen:

 • Persoonlijke contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, fysiek adres en telefoonnummers;
 • Communicatie met ons die details kan omvatten van chatgesprekken, contacten via zorglijnen en/of contacten met de klantenservice;
 • Demografische informatie, zoals uw leeftijd, geslacht en leefstijl(voorkeuren). Bij ‘voorkeur’ kunt u bijvoorbeeld denken aan uw voorkeur voor bepaalde producten die we aanbieden, en uw interesse daarin;
 • Browsergeschiedenis, zoals bezochte pagina’s, datum van bezoek, locatie van bezoek en IP-adres;
 • Sociale-mediaprofielen;

We kunnen ook indirect persoonsgegevens over u verzamelen wanneer:

 • u via sociale-mediapagina’s of websites content deelt met betrekking tot onze producten of als reactie op ons promotiemateriaal op sociale media; of
 • we persoonsgegevens over u te weten komen of verzamelen door kennis te nemen van informatie die via andere websites is verzameld (we kunnen bijvoorbeeld een advertentie op een website van een derde plaatsen en vervolgens, wanneer u die aanklikt, informatie ontvangen over u en andere bezoekers van die website, waarmee we het bereik en het succes van die advertentie kunnen meten).

Waarom verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens om u de beste online-ervaring en een hoogwaardige klantenservice te bieden. Meer in het bijzonder kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen, houden, gebruiken en bekendmaken om:

 • uw betalingen te verwerken als u producten bij ons koopt, uw orderstatus aan u door te geven, uw vragen en verzoeken in behandeling te nemen en eventuele klachten af te handelen;
 • uw vragen te verwerken en te beantwoorden, of contact met u op te nemen om te reageren op uw vragen en/of verzoeken;
 • onze producten, diensten, manier van communiceren en de functionaliteit van onze websites verder te ontwikkelen en te verbeteren;
 • informatie aan u door te geven en uw aanmelding en/of inschrijving voor onze nieuwsbrief of andere vormen van communicatie te beheren;
 • de identiteit van personen die telefonisch, langs elektronische weg of anderszins contact met ons opnemen, te verifiëren;
 • te voorzien in onze behoeften op het vlak van interne training en kwaliteitsborging;
 • een goed beeld te krijgen van de interesses, wensen en veranderende behoeften van klanten om onze website en onze actuele producten en diensten te verbeteren en/of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • u als klant gepersonaliseerde producten en boodschappen, en tips over producten te kunnen bieden rechtstreeks, maar ook door campagnes via social media op basis van uw interesses en voorkeuren op basis van uw toestemming vastgelegd op onze websites en apps.

Ook kunnen we uw persoonsgegevens nodig hebben in verband met wettelijke verplichtingen of een contractuele relatie die we met u hebben. Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor bovengenoemde of andere doeleinden, brengen we u daar vóór of tijdens het verzamelen van op de hoogte. Voor zover van toepassing vragen we om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens. Een eenmaal verleende toestemming voor verwerkingsactiviteiten kunt u te allen tijde weer intrekken.

E-Mail

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door GLNP indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar GLNP, naar: info@glnp.nl

Social Media

GLNP gaat graag, via het web en (eigen) social mediakanalen, in dialoog met klanten, en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. GLNP volgt hiervoor het internet en social mediakanalen, zoals Facebook en Instagram. Hierbij spant GLNP zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. GLNP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, GLNP (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. GLNP is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social mediakanalen of de content op zijn social mediakanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met GLNP via info@glnp.nl.

Uw rechten

U hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een aantal rechten die u op elk moment kunt uitoefenen. In onderstaand overzicht staat vermeld welke rechten dat zijn en wat ze voor u inhouden. U kunt uw rechten uitoefenen via info@glnp.nl

Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren of bij te werken.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Uw persoonsgegevens zijn overdraagbaar. Dit betekent dat ze elektronisch kunnen worden verplaatst, gekopieerd of doorgezonden. Dit recht geldt echter enkel wanneer:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming;
 • de verwerking plaatsvindt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking plaatsvindt via geautomatiseerde procedés.

Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens

U hebt het recht ons te verzoeken om verwijdering van uw gegevens als:

 • uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld; of
 • u de eerder voor de verwerking van uw persoonsgegevens verleende toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking van die persoonsgegevens; of
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons ten behoeve van direct marketing; of
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons met het oog op gerechtvaardigde belangen van GLNP (zoals de verbetering van de algemene gebruikerservaring op websites);
 • de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt; of
 • uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd in verband met een of meer wettelijke vereisten.

We zullen redelijke maatregelen nemen om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Indien door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor welk doeleinde dan ook en we niet wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, zullen we ons uiterste best doen om ze te wissen of vernietigen of ervoor te zorgen dat ze niet langer tot welke persoon dan ook herleidbaar zijn.

Het recht op beperking van de verwerking

U hebt recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens als:

 • de persoonsgegevens die we over u hebben naar uw mening onjuist zijn; of
 • de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, maar u de voorkeur geeft aan beperking van de verwerking ervan in plaats van het wissen ervan; of
 • we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, maar u de gegevens nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en in afwachting bent van het antwoord op de vraag of uw belangen in verband met dat bezwaar zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw gegevens.

Het recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken.

Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

We begrijpen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens belangrijk is. We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verstoring en verlies en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of verstrekking. We hebben een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn toegangscontroles, het gebruik van firewalls, de beveiliging van servers en de versleuteling van persoonsgegevens.

Het delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet op andere wijze dan beschreven in deze privacyverklaring worden gedeeld, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt. We kunnen uw gegevens echter wel delen als de wet en/of overheidsinstanties dit vereisen.

Uw persoonsgegevens worden voor de beschreven doeleinden met de volgende derden gedeeld:

Organisatie Type data Doel
Facebook    E-mail adres     Adverteren
Google    E-mail adres     Adverteren

Gegevens delen met het buitenland

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. GLNP draagt er in dat geval zorg voor dat dergelijke grensoverschrijdende gegevensverwerking met passende waarborgen wordt omringd.

Deze waarborgen omvatten:

 • Door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Deze standaardcontractbepalingen bieden voldoende waarborgen om te voldoen aan de adequaatheids- en beveiligingsvereisten van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG); of
 • Certificeringen waaruit blijkt dat derden buiten de EER persoonsgegevens verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de AVG. Deze certificeringen worden goedgekeurd door de Europese Commissie, een bevoegde toezichthoudende autoriteit of een bevoegde nationale accreditatie-instantie zoals bedoeld in de AVG.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Voor bepaalde diensten en producten kunnen we uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken. In de kern komt dit erop neer dat besluiten automatisch, d.w.z. zonder menselijke tussenkomst, worden genomen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om profielen op te stellen waarmee we uw gedrag op onze website of producten die interessant kunnen zijn voor u, kunnen voorspellen.

We stellen u er uiteraard van op de hoogte als we dergelijke methoden willen gaan toepassen en stellen u ook in de gelegenheid om daar vooraf bezwaar tegen te maken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@GLNP.nl voor nadere informatie over dit type verwerking.

Cookies en andere technologieën

Ook kunnen we persoonsgegevens over u verzamelen via cookies en andere technologieën. Dit kan het geval zijn wanneer u onze sites of sites van derden bezoekt, onze online promoties bekijkt of gebruikmaakt van mobiele apps van ons of van derden, en het kan hierbij gaan om de volgende informatie:

 • informatie over uw browser en besturingssysteem;
 • het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt;
 • webpagina’s van ons die u bekijkt;
 • links die u aanklikt tijdens de interactie met onze diensten.

Zie voor meer informatie hierover onze cookieverklaring.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@glnp.nl.

GLNP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Laatste wijziging is geweest op 20 juli 2020.