Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden GLNP Life Sciences BV

Artikel 1. Begrippen
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– ‘GLNP Life Sciences’: GLNP Life Sciences BV tevens handelend op internet onder de naam GLNP Life Sciences.
– ‘Koper’: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met GLNP Life Sciences in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
– ‘Consument Koper’:ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met GLNP Life Sciences in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
– ‘Producten’: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GLNP Life Sciences alsmede op alle met GLNP Life Sciences aangegane overeenkomsten.

3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de algemene voorwaarden van de Koper niet van toepassing.

5. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard ook.

6. GLNP Life Sciences behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

7. Door het gebruik van de internetsites van GLNP Life Sciences en/of het plaatsen van een bestelling, dan wel telefonisch, schriftelijk of langs elektronische weg (waaronder e-mail) aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

8. GLNP Life Sciences is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Alle offertes en aanbiedingen van GLNP Life Sciences zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. GLNP Life Sciences kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn voor Koper in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn voor Consument Koper in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is GLNP Life Sciences daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GLNP Life Sciences anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht GLNP Life Sciences niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

7. Een aanbod van de potentiële (Consument) Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– de potentiële (Consument) Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan GLNP Life Sciences via elektronische weg verzonden. Deze zijn door GLNP Life Sciences ontvangen.
– de potentiële (Consument) Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
-De potentiële (Consument) Koper heeft per fax te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.

8. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door (Consument) Koper opgegeven e-mail adres in overleg kan de bevestiging ook per fax plaats vinden. Indien Koper niet over een fax of e-mail beschikt wordt de mondelinge overeenkomst als bindend verklaard. Deze overeenkomst kan door GLNP Life Sciences herroepen worden in geval de (Consument) Koper niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal GLNP Life Sciences de (Consument) Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

9. (Consument) Koper en GLNP Life Sciences komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de Algemene Voorwaarden in artikel 2.7 en 2.8 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
De elektronische bestanden van GLNP Life Sciences gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

10. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. GLNP Life Sciences garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. De overeenkomst tussen GLNP Life Sciences en de (Consument) Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de (Consument) Koper GLNP Life Sciences derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. GLNP Life Sciences dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Indien GLNP Life Sciences gegevens behoeft van de (Consument) Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de (Consument) Koper deze juist en volledig aan GLNP Life Sciences ter beschikking heeft gesteld.

4. Levering geschiedt af bedrijf van GLNP Life Sciences . De (Consument) Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de (Consument) Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is GLNP Life Sciences gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de (Consument) Koper.

5. GLNP Life Sciences heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. GLNP Life Sciences is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan GLNP Life Sciences de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de (Consument) Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de (Consument) Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. GLNP Life Sciences zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De (Consument) Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is GLNP Life Sciences gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen GLNP Life Sciences bevoegde persoon en de (Consument) Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van GLNP Life Sciences op en is voor de (Consument) Koper evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan GLNP Life Sciences een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de (Consument) Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens GLNP Life Sciences gehouden is, dan is de (Consument) Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van GLNP Life Sciences daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien GLNP Life Sciences met de (Consument) Koper een vaste prijs overeenkomt, dan is GLNP Life Sciences niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de (Consument) Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de (Consument) Koper die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij GLNP Life Sciences alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op GLNP Life Sciences rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. GLNP Life Sciences is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de (Consument) Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst GLNP Life Sciences ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de (Consument) Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
– de (Consument) Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de (Consument) Koper niet langer van GLNP Life Sciences kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is GLNP Life Sciences gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Voorts is GLNP Life Sciences bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van GLNP Life Sciences kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GLNP Life Sciences op de (Consument) Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien GLNP Life Sciences de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien GLNP Life Sciences tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de (Consument) Koper toerekenbaar is, is GLNP Life Sciences gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de (Consument) Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is GLNP Life Sciences gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de (Consument) Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GLNP Life Sciences, zal GLNP Life Sciences in overleg met de (Consument) Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de (Consument) Koper toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor GLNP Life Sciences extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de (Consument) Koper in rekening gebracht. De (Consument) Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij GLNP Life Sciences anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de (Consument) Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de (Consument) Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het GLNP Life Sciences vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van GLNP Life Sciences op de (Consument) Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de (Consument) Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de (Consument) Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

1. GLNP Life Sciences is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de (Consument) Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GLNP Life Sciences geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GLNP Life Sciences niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van GLNP Life Sciences of van derden daaronder begrepen. GLNP Life Sciences heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GLNP Life Sciences zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. GLNP Life Sciences kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzoveel GLNP Life Sciences ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GLNP Life Sciences gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De (Consument) Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door GLNP Life Sciences aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door GLNP Life Sciences aangegeven. GLNP Life Sciences is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien (Consument) Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de (Consument) Koper van rechtswege in verzuim. De (Consument) Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de (Consument) Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. GLNP Life Sciences heeft het recht de door (Consument) Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. GLNP Life Sciences kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de (Consument) Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. GLNP Life Sciences kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De (Consument) Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan GLNP Life Sciences verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De (Consument) Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7. Indien de (Consument) Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de (Consument) Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien GLNP Life Sciences echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de (Consument) Koper worden verhaald. De (Consument) Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door GLNP Life Sciences in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van GLNP Life Sciences totdat de (Consument) Koper alle verplichtingen uit de met GLNP Life Sciences gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door GLNP Life Sciences geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De (Consument) Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De (Consument) Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van GLNP Life Sciences veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de (Consument) Koper verplicht om GLNP Life Sciences daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De (Consument) Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan GLNP Life Sciences ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is GLNP Life Sciences gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de (Consument) Koper zich er jegens GLNP Life Sciences bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval GLNP Life Sciences zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de (Consument) Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan GLNP Life Sciences en door GLNP Life Sciences aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van GLNP Life Sciences zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door GLNP Life Sciences te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de (Consument) Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. GLNP Life Sciences kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door GLNP Life Sciences verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de (Consument) Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van GLNP Life Sciences, de (Consument) Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De (Consument) Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar GLNP Life Sciences geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De (Consument) Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de (Consument) Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan GLNP Life Sciences te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan GLNP Life Sciences te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat GLNP Life Sciences in staat is adequaat te reageren. De (Consument) Koper dient GLNP Life Sciences in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de (Consument) Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De (Consument) Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de (Consument) Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een lamgere termijn voortvloeit.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal GLNP Life Sciences de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de (Consument) Koper, ter keuze van GLNP Life Sciences, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de (Consument) Koper voldoen. In geval van vervanging is de (Consument) Koper gehouden om de vervangen zaak aan GLNP Life Sciences te retourneren en de eigendom daarover aan GLNP Life Sciences te verschaffen, tenzij GLNP Life Sciences anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van GLNP Life Sciences daardoor gevallen, integraal voor rekening van de (Consument) Koper.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de (Consument) Koper in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens GLNP Life Sciences en de door GLNP Life Sciences bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien GLNP Life Sciences aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. GLNP Life Sciences is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat GLNP Life Sciences is uitgegaan van door of namens de (Consument) Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien GLNP Life Sciences aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GLNP Life Sciences beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van GLNP Life Sciences is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. GLNP Life Sciences is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GLNP Life Sciences aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan GLNP Life Sciences toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de (Consument) Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. GLNP Life Sciences is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GLNP Life Sciences of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens GLNP Life Sciences en de door GLNP Life Sciences bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derdern, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de (Consument) Koper GLNP Life Sciences van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11. Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de (Consument) Koper over op het moment waarop zaken aan de (Consument) Koper in de macht van de (Consument) Koper worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring
1. De (Consument) Koper vrijwaart GLNP Life Sciences voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan GLNP Life Sciences toerekenbaar is.

2. Indien GLNP Life Sciences uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de (Consument) Koper gehouden GLNP Life Sciences zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de (Consument) Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is GLNP Life Sciences, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van GLNP Life Sciences en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de (Consument) Koper.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. GLNP Life Sciences behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. GLNP Life Sciences heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de (Consument) Koper ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GLNP Life Sciences partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van GLNP Life Sciences is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft GLNP Life Sciences het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met GLNP Life Sciences .

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 16. Medische disclaimer
Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding. Voedingssupplementen zijn ook geen geneesmiddelen en dienen slechts gebruikt te worden als aanvulling op een gezonde voeding. Indien de koper niet weet of niet zeker weet of een voedingssuplement voor hem/haar geschikt is dient de koper eerst overleg te voeren met de behandelende arts/specialist van de koper. Alle informatie die op deze internetsite wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient uitsluitend voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw huisarts of medisch specialist of informatie op of in een productverpakking of label. De informatie op deze internetsite is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van producten. Lees voor gebruik van op deze internetsite gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door. GLNP Life Sciences is dan ook zoals hiervoor onder artikel 10.1 en
volgende vermeld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor bijwerkingen, klachten,
gezondheidsproblemen of lichamelijk letsel die voortvloeien uit of te herleiden zijn naar het gebruik van de op deze site aangekochte producten.
Artikel 17. Diverse bepalingen
GLNP Life Sciences BV is gevestigd te Breda en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Breda onder nr. 34313486.
Het BTW-identificatienummer is NL 819948858 B 01

Gelieve alle correspondentie van welke aard dan ook te zenden aan GLNP Life Sciences op onderstaand adres:

GLNP Life Sciences BV
Postbus 4603
4803 EP Breda
Of naar:
info@GLNPLifeSciences.com